HANDELSBETINGELSER


Salgs- & Leveringsbetingelser af 1. januar 2014

Disse salgs- & leveringsbetingelser erstatter alle tidligere trykte betingelser og gælder for alle former for salg med Erteknik.dk

 

1 • AFTALEINDGÅELSE

1.1 – Disse almindelige salgs- & leveringsbetingeler finder anvendelse i det omfang, de ikke utrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2 • PRISER & BETALING – EJENDOMSFORBEHOLD

2.1 – Alt salg sker til priser i danske kroner som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er ex. moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbud er gældende indtil 30 dage fra skriftlig tilbudsdatering, medmindre andet er anført.

2.2 – Betaling skal ske på anførte forfaldsdato. Ved for sen betaling opkræves morarenter med 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har Erteknik.dk til straks og uden yderligere varsel til at hæve købet.

2.3 – Order på DKK 1000,- og herunder (ex. moms) pålægesse ekspeditionsomkostninger på DKK 75,- ex. moms.

2.4 – Pr. 1. januar 2012 påføres et miljøtillæg på DKK 27,50 ex. moms på alle fakturaer til dækning af bl.a. emballage og transport m.v.

3 • LEVERINGSTID- & STED FOR LEVERANCE

3.1 – Hvis der er udfærdiget en særskilt kontrakt, hvori der er beskrevet dagbøder, kan disse bøder maks andrage 0,1% af den samlede leverance pr. dag leverancen er forsinket, dog således at boden ikke kan overstige 7,5% af leverancens værdi. Der kan ikke udover ovennævnte dagbod kræves erstatning.

3.2 – Alle leverancer sker fra Erteknik.dk’s forretningssted medmindre andet er skriftligt aftalt. Risikoen for det købte overgår til køber ved. Når køber er forpligtet til at afhente varen og ER Teknik holder den klar, går risikoen over på køber allerede på dette tidspunkt.

3.3 – Såfremt der aftales andet leveringssted end Erteknik.dk´s forretningssted, sker transporten dertil inkl. evt. pålæsning for købers regning og risiko medmindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

4 • EJENDOMSRET

4.1 – Ejendomsretten til det solgte forbliver Erteknik.dk, indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne. Betales ydelser ikke rettidigt, eller misligholder køber iøvrigt nole af denne kontrakts bestemmelser, er Erteknik.dk berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter, eller forlange sit restfordring indfriet opgjort i henhold til kreditaftaleloven.

4.2 – Erteknik.dk er berettiget til at realisere den af ejendomsforbeholdet omfattende genstand, og er ligeledes berettiget til at gøre en evt. retsfordring gældende overfor køber.

5 • UNDERSØGELSESPLIGT & REKLAMATION

5.1 – Køber skal straks ved modtagelsen fortage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt at varen lider af en mangel, skal køber påberåbe sig manglen og afgive skriftlig meddelelse til Erteknik.dk inden for 24timer fra levering.

5.2 – Hvis køber for så vidt angår Erteknik.dk’s leverance eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af Erteknik.dk’s leverance, skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/ fortage reklamation over for Erteknik.dk. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangels- eller erstatningskrav over for ER Teknik, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem Erteknik.dk og køber skal friholde Erteknik.dk for ethvert krav som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos Erteknik.dk

5.3 – Har køber ikke inden for 12 måneder fra Erteknik.dk’s leveringstidspunkt, fortaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.

5.4 – Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan der ikke reklameres over.

5.5 – Ved køb dækker reklamationsretten ikke såfremt fejl og defekter opstår pga. transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelasting, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold som Erteknik.dk ikke har indflydelse på.

5.6 – Reklamationsretten dækker ikke sliddele og forbrugsmaterialer.

5.7 – Der ydes ingen garanti på salg af brugte produkter.

5.8 – I tvivlstilfælde skal der rettes hendvendelse til Erteknik.dk inden montage eller brug af produktet.

6 • MANGLER

6.1 – Viser det sig at varen er behæftet med mangler, har Erteknik.dk ret til at afhjælpning. Erteknik.dk kan dog vælge at lade anden virksomhed foretage udbedringen. I så fald har Erteknik.dk ret til at få udleveret defekte produkter som er erstattet af Erteknik.dk. Såfremt det at disse produkter fremgår, at Erteknik.dk er uden skyld i den skete skade, forbeholder Erteknik.dksig ret til at kræve betaling for produkterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning.

6.2 – Kun såfremt Erteknik.dk ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er istand til at fortage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v. kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning fortage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning dækket af Erteknik.dk.

6.3 – Ved anmeldelse af reklamationer skal produktets serienummer altid angives.

6.4 – Køber bærer selv risikoen for, at Erteknik.dk’s leverancer er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

7 • ANSVARSBEGRÆNSNING

7.1 – Erteknik.dk er kun ansvarlig for fejl ved Erteknik.dk’s leverancer, hvis køber har anvendt disse ved forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Erteknik.dk’s eventuelle anvisninger. Erteknik.dk’s ansvar er begrænset til fejl i Erteknik.dk’s egne leverencer, men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med at Erteknik.dk’s føjes ind i eller til andres leverancer.

7.2 – Erteknik.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts- tids-, avance- eller andre inddirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af Erteknik.dk’s leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.

7.3 – I det omfang Erteknik.dk måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Erteknik.dk skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsinger.

7.4 – Købers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af Erteknik.dk’s ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen.

8 • PRODUKTANSVAR

8.1 – Erteknik.dk fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Erteknik.dk og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade som måtte kunne knyttes til Erteknik.dk’s leverancer. Hvis Erteknik.dk mødes med krav om erhvervstingsskade fra købers kunder, disses kunder, eller andre senere brugere af Erteknik.dk’s leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem Erteknik.dk og køber forpligtet til at friholde Erteknik.dk for ethvert sådant krav samt dække Erteknik.dk’s rimelige omkostninger til forsvar herimod.

9 • IMMATERIELLE RETTIGHEDER & FORTROLIGHED

9.1 – Alle Erteknik.dk’s immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver Erteknik.dk’s ejendom.

9.2 – Køber har ikke ret uden Erteknik.dk’s skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger som efter deres karakter er fortroelige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Erteknik.dk til køber tilhører Erteknik.dk. Uden samtykke fra Erteknik.dk må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

9.3 – Ved videresalg af varen, er køber forpligtet til videregive information om Erteknik.dk’s immaterielle rettigheder som følger varen.

10 • LOVVALG & VÆRNETING

10.1 – Tvistigheder i forbindelse med aftaler imellem Erteknik.dk og køber skal afgøres efter dansk ret ved Erteknik.dk’s hjemting eller Sø- og Handelsretten i København, efter Erteknik.dks valg.

11 • FORCE MAJEURE

11.1 – I tilfælde af force majeure er Erteknik.dk fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure består. Force majeure foreligger, såfremt Erteknik.dk eller Erteknik.dk’s underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disses salgs- eller leveringsbetingelser som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, oversvømmelse eller lignende, computervirus. Med mindre at det kan påvises at Erteknik.dk med rimelighed burde forudset dette på tidspunktet for indgåelse af aftalen.